ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠢᠯᠳᠥ ᠪᠠᠮᠪᠠᠢ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠢᠯᠳᠥ ᠪᠠᠮᠪᠠᠢ

ᠲᠤᠰ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠰᠸᠷᠸᠸᠷ ᠤᠳ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ 2 ᠪᠠᠭ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠢᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠲᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠢᠢ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃


ᠵᠢᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ

# ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠩᠨᠤᠭ᠎ᠠ
1 nom@d$ 400
2 team1 300
3 Chonos 200
4 sesi 0