ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠠᠶᠤᠯ ᠥᠬᠢᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠂ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩᠬᠢ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ᠃ ᠥᠷᠢᠰᠥᠯᠳᠡᠭᠡᠨ᠃ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ. ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ.


ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠵᠤᠷᠨᠯᠭ᠎ᠠ

ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠳᠡ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠥᠯ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠥᠨᠡᠨ ᠵᠥᠪ ᠪᠤᠳᠢ ᠲᠠᠢ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠢᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠲᠥᠯᠥᠪᠰᠢᠭᠥᠯᠭᠥ᠂ ᠲᠥᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠥᠯᠭᠥ᠂

ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠥᠯ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠠᠷ ᠲᠥ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠥᠷᠢᠲᠠᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠥᠯᠭᠥ᠂ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠢᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠥᠭᠥᠷᠯᠡᠯ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠤᠬᠤ᠂

ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠤᠨ ᠥᠷᠢᠰᠥᠯᠳᠥᠬᠥ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠢᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠥᠯᠭᠥ


ᠬᠠᠮᠤᠷᠠᠬᠤ ᠬᠥᠷᠢᠶ᠎ᠡ

ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ  ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠢᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠨ ᠤᠷ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠢ ᠰᠤᠷᠢᠬᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠳᠡ ᠳᠥ ᠳᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠬᠤ  ᠢ ᠬᠥᠰᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠥᠬᠥ ᠭᠥᠮᠥᠨ ᠳᠥ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠳᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠢᠰᠢᠭᠥᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠴᠢ᠂ ᠰᠢᠭᠥᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠢᠢᠨ ᠪᠥᠭᠥ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠭ ᠢᠢᠠᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠠᠨ ᠵᠥᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃