ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ

ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ

ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ 12 ᠪᠠᠭ ᠥᠷᠰᠥᠯᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠥᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 4 ᠪᠠᠭ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠱᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃


ᠵᠢᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ

# ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠩᠨᠤᠭ᠎ᠠ