ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩᠬᠢ 2013 ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠢᠮ

ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩᠬᠢ 2013 ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠢᠮ

ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ 4 ᠥᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠥᠷᠢᠳᠬᠥ ᠪᠠ ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢᠢᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠢᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠢᠮ ᠢ ᠡᠨᠳᠥ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠠᠪᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ!


ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠳ