ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ

ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠨᠡᠢᠢᠳᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩᠬᠢ 2014

ᠪᠥᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠢᠢᠠᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠭᠥᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ᠤᠩᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠮᠪᠡᠯᠡᠵᠤ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠥᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠥᠷᠭᠥᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠥ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠨᠡᠢᠢᠳᠡ ᠪᠥᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠥᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃


ᠵᠢᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ

# ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ  ᠭᠢᠰᠢᠭᠥᠳ