ᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ

ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩᠭᠢ 2013 ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ N0MAD$ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠥᠷᠭᠡᠶ᠎ᠡ᠃ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠡᠢ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠬᠥ ᠤᠷᠤᠯᠴᠢᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃